ARAŞTIRMA SÜRECİ


Araştırma Tasarımı

-Öncelikle ihtiyaç, istek ve beklentileriniz doğrultusunda araştırma problemi belirlenir.
-Kuramsal çerçeve hazırlanır.
-Araştırma soruları hazırlanır ve sizinle paylaşılarak onayınıza sunulur.

Evren ve Örneklemin Belirlenmesi
İster nicel ister nitel araştırma olsun sırasıyla evren ve örneklem tespiti yapılır. Bu noktada en önemli konulardan biri, örneklemin evreni gerçekten temsil edebilme kabiliyetine sahip olmasıdır.

Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi
Bu aşamada veri toplamada hangi yöntemin kullanılacağına karar verilir ve buna uygun veri toplama araçları geliştirilir. Bu kapsamda; PAPI, CAPI, CATI, CAWI, odak grup görüşmeleri, derinlemesine görüşmeler, yapılandırılmamış (denetimsiz) gözlemler, yaşam öyküsü, örnek olay incelemesi ve doküman incelemesi (içerik analizi) gibi yöntemlerden bir ya da birkaçı bir arada kullanılabilmektedir.

Verilerin Toplanması
Veri toplama süreci, araştırma tasarımı ve örnekleme bağlı kalınarak gerçekleştirilir. Bu noktada, bir yandan araştırmanın geçerliği ve güvenirliği, diğer yandan da veri toplamada dürüstlüğü sağlama ön plana çıkmaktadır. Araştırmanın geçerliği ve güvenirliği çeşitli istatistiki yöntemlerle test edilirken, veri toplamada dürüstlüğü gerek müşterilerimiz gerekse kullanıcılar açısından kanıtlayabilmek için Persty® tarafından ayrıca kontrole dönük çalışmalar yürütülür. Bu kapsamda, her bir saha personeli, telefon ya da veri toplama aracı (tablet, bilgisayar vb.) konum bilgisi ve toplanan verinin niteliğine ilişkin değerlendirmeler aracılığıyla kontrol edilir. Kontrollerden geçemeyen anketörlerin topladığı veriler, veri setinden çıkartılır.

Verilerin Analizi
Araştırma sürecinde toplanan veriler, araştırma tasarımına ve yöntemine bağlı olarak, nicel yöntemler için parametrik ya da parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerle, nitel yöntemler için içerik ya da betimsel yöntemlerle analizler edilir.

Sonuçların Raporlanması
Verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular, kullanıcıların en kolay ve hızlı bir şekilde kullanabileceği formatta rapor haline getirilir ve istenilen dillerde paylaşılır.

PAYLAŞ