HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

PERSTY YÖNETİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PERSTY PORTAL BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Çağış Mahallesi Çağış B.M. Sokak No: 340/16/14 Bigadiç / BALIKESİR” adresinde mukim, Persty Yönetim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle “Persty” olarak anılacaktır) ile https//www.persty.com a (bundan böyle “Persty Portal” olarak anılacaktır) üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve Persty Portal’da yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girer. Sosyal medya üyelikleri üzerinden bağlanılarak yapılan üyeliklerde aynı esaslara tabidir.

MADDE 2- TANIMLAR

Persty Portal: Persty Portal, tüm yasal hakları Persty’ye ait olan www.persty.com isimli alan adı ile bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, Persty’nin Uygulama, Hizmet ve İçeriklerini sunduğu internet sitesidir.

Kullanıcı: “Persty Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Üye: Üye, Persty Portal’a üye olan ve Persty Portal’da sunulan uygulama, ürün ve hizmetlerden, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar dahilinde yararlanan kullanıcılardır

Üyelik: Üyelik, “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, Persty Portalın bulunduğu dijital ortamdaki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik kaydı esnasında beyan ettiği e-mail adresine gönderilen onay linkine tıklayarak elektronik ortamda onay vermesi ve verdiği bilgilerinin Persty tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üye, gerek ilk üyelik kaydı sırasında üyelik sözleşmesine onay vererek ve gerekse e-mailine gönderilen onay linki üzerinden onay vermek sureti ile sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, anladığını, onayladığını, kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu ve Persty Portal’ın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan ve kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Persty tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. Persty gerekli görmesi halinde Üyenin Üyelik statüsünü sona erdirebilir, Üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı Üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

Üyelik Hesabı: Üyelik Hesabı, Üyenin Persty Portal içerisinde sunulan uygulama ve hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda Persty’e talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "e-mail" ve "şifre" ile "Persty Portal" üzerinden eriştiği Üyeye özel internet sayfaları bütünüdür.

Veritabanı: Veritabanı, Persty Portal dahilinde oluşturulan veri içeriklerinin depolandığı, sınıflandırıldığı, sorgulanabildiği ve erişilebildiği, yasal hak ve sorumlulukları Persty’e ait olan ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Uygulamalar: Uygulamalar, Persty Portal’da bulunan ve Persty’nin hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu, mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu yazılım unsurları ile içerik üretme araçlarıdır. Persty, Persty Portal içerisinde sunulan Uygulamalarda dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Persty Portal’dan Üyeye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar Persty Portal’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Hizmetler: Hizmetler, Persty Portal içerisinde Üyenin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Persty tarafından sunulan hizmetlerdir. Persty, Persty Portal içerisinde sunduğu Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Persty Portal’dan Üyeye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar Persty Portal’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik: İçerik, Persty Portal’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgelerdir.

Ürün: Ürün, Persty tarafından Persty Portal’da kullanıma sunulan uygulama ve hizmetler, bu uygulama ve hizmetler aracılığıyla üyenin talebi üzerine doğrudan Persty tarafından üretilen içerikler ile yine bu uygulama ve hizmetler aracılığıyla Persty ile arasındaki Üyelik Sözleşmesine dayanarak doğrudan Üye tarafından üretilen içeriklerdir.

Üye Sayfası: Üye Sayfası, Üyenin Persty Portal’da yer alan Uygulamalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama ve hizmet bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üyeye özel sayfadır.

Kişisel Veri: Kişisel Veri, Persty Portal’a üye olmak ve Persty Portal’daki uygulama ve hizmetlerden yararlanmak amacıyla, Üye’nin kendi rızasıyla dijital ortamda doğrudan Arayüz aracılığı ile veya Persty Portal’a sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda, Üye’nin bu kanallardan verdiği bilgiler de dahil olmak üzere Persty’ye sağladığı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Özel Nitelikli Kişisel Veri, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin İşlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

İletişim Kanalları: İletişim Kanalları, anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim araçlarıdır.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

İşbu Üyelik Sözleşmesinin konusu, Persty Portal’da sunulan Uygulamalar ve Hizmetlerin, bu Uygulamalar ve Hizmetlerden yararlanma şekli ve şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile Persty Portal içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, Uygulamalara ve Hizmetlere ilişkin Persty tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, Persty Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Persty tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 4–ÜYELİK ŞARTLARI

4.1 Persty Portala üye olabilmek için hukuki işlem ehliyetini haiz olmak (18 yaşını doldurmuş olmak) ve Persty tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında üyeliği askıya alınmamış, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak.

4.2 Persty herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, Üyenin Üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Persty Portal’da belirtilen kurallara aykırılık halleri, Üyenin Persty bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri ile ilgili yasal düzenlemeler ile konusu suç sayılan iş ve işlemleri, üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4.3 Hukuki işlem ehliyetini haiz olmayan (18 yaşını doldurmamış) kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Üyeliğin doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Persty’nin sorumluğunda değildir.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1 Üye Hak ve Yükümlülükleri:

5.1.1 Üye, Persty Portal’da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile Persty Portal’daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 Üyeler Persty Portal’a e-posta ve şifre ile giriş yapabileceklerdir. Üye'lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları, yetkisiz ve usulsüz kullanılmaması tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üyelerin ve/veya Persty’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zarardan Üye sorumludur.

5.1.3 Üye, Persty’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üyelere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Persty’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Üyenin Persty Portal üzerinde yaptığı iş ve işlemler ile ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurum tarafından haklarının ihlal edildiği iddiası ile Persty’e bildirimde bulunulması, yargı yoluna başvuracağını bildirilmesi halinde; Üyenin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini Persty ilgili tarafa verebilir.

5.1.4 Üye, Persty Portal’da yer alan Uygulamalar, Hizmetler ve İçeriklerden hukuka uygun amaçlarla ve şekillerde yararlanabilir. Üyenin, Persty Portal kapsamında yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, Persty Portal’da yer alan Uygulamalar, Hizmetler ve İçeriklerden Persty’nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikte yararlanamaz. Üye, Persty Portal kapsamında bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Persty Portal’a yüklemeyeceğini; doğrudan ve/veya dolaylı olarak hukuka aykırılık teşkil eden davranış, iş ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye, Persty Portal’da yer alan Uygulamaları, Hizmetleri ve İçerikleri kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Persty’nin uygulamalara ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Üyenin işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Persty Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Persty doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.5 Üye, Persty Portal’da yer alan Uygulamaların ve Hizmetlerin kullanımı sırasında kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Persty, Üye tarafından Persty’e iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış, hatalı veya hukuka aykırı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir sonuç ve zarardan da sorumlu değildir.

5.1.6 Persty, Üyelerin sadece kendisine Persty Portal tarafından kullanım yetkisi verilen Uygulamalar, Hizmetler ve İçeriklerden yararlanması amacıyla Arayüzü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında ve başkaca bir amaçla veri tabanı üzerinden yetkisiz sayıda veya bütününe yönelik olarak ulaşılmaya çalışılması, Persty Portal’ın kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Persty Portal’ında yer alan Uygulamalar, Hizmetler ve İçeriklere link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Persty tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Persty’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.7 Üye işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Persty’e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Persty tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Persty’nin savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi, belge ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Persty’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Persty tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rucu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin iş bu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Persty iş bu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

5.1.8 Uygulamalar ve uygulamalar üzerinden link verilen internet sitelerinde, Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Persty’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Persty, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.9 Üye, Persty’nin yazılı onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesini veya bu Üyelik Sözleşmesinin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.10 Üye, Persty’e verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, üye iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya iletişim kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Persty’nin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

5.1.11 Üye, Persty Portal’da kendisinin talebi ve onayı ile Persty tarafından tanımlanmış kullanım ve yararlanma yetkilerini 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca yürüteceğini, aykırılık durumlarında bütün sorumluluğu kabul ettiğini taahhüt eder.

5.2.Persty’nin Hak ve Yükümlülükleri:

5.2.1 Persty, işbu Üyelik Sözleşmesine konu Uygulama, Hizmet ve İçeriklerin sunumuyla ilgili Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; Persty her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2 Persty, Persty Portal’da yer alan Uygulama, Hizmet ve İçerikler kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Persty özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Persty’den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

5.2.3 Persty gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

5.2.4 Persty, Üyenin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Persty, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Persty tarafından Üyeden talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Persty sorumlu olmayacak ve Üyenin Persty Portal’da sunulan Uygulamaları, Hizmetleri ve İçerikleri kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.2.5 Persty, Persty Portal’ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına ve genel ahlak kurallarına aykırı olan iş, işlem ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Persty anılan türden iş ve işlemleri Persty Portal üzerinden yürüten ve içerikleri giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.6 Persty, Persty Portal’da yer alan Uygulama, Hizmet ve İçerikler ile bunların uzantısı sayılan her tür ürün, hizmet ve uygulamanın kullanma koşullarını ve uygulamalarda sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, uygulama ve/veya uygulamaları durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Persty Portal’da yayımı anında yürürlüğe girer. Üyeler, uygulamaların kullanımı ya da uygulamalara giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Persty tarafından belirlenen iletişim kanalları üzerinden Üyelere duyurulur.

5.2.7 Persty, Persty Portal’da yer alan Üye bilgilerini, Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa, istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.8 Persty Portal üzerinden, Persty’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Persty Portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Persty tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Persty Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Persty Portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Persty Portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Persty’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.9 Persty’nin, Persty çalışanlarının ve yöneticilerinin, Persty Portal’da Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.10 Persty, Persty Portald’a yer alan Uygulama ve Hizmetlerin doğrudan Üye tarafından kullanılarak içerik/veri oluşturma ve işleme bölümleri bakımından 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

MADDE 6– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Persty Portal genel tasarımı, Persty Portal’da yer alan Uygulamalar, Hizmetler, İçerikler ve ürünlerde yer alan genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Persty markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları Persty’e aittir ve/veya Persty tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Persty’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Üyelik sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Persty’nin uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Persty’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 7– KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

T.C. Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu kapsamda, yasal mevzuat çerçevesinde işlenen kişisel verilerin korunması için Persty tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmakta olup işbu sözleşme kapsamında işlenecek kişisel verileriniz Persty Portalda yer alan Persty Portal Gizlilik Politikamız ve Persty Portal Bireysel Üyelik Aydınlatma Metnimizde belirtilen amaç ve koşullar haricinde işlenmeyecektir. Kişisel Verilerin Korunması hususunda detaylı bilgi almak isterseniz Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.

MADDE 8– SÖZLEŞME EKLERİ

Persty Portalda yer alan Persty Portal Üyelik Sistemi Kullanım Koşulları iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir bütününü oluşturmakta olup, sözleşmenin üye tarafından onaylanması aynı zamanda Persty Portal Üyelik Sistemi Kullanım Koşullarının da üye tarafından okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği sonucunu doğuracaktır.

MADDE 9– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Persty, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Kullanıcı ya da Üye’lere de bildirimde bulunularak Persty Portalda ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise bu tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı ya da Üye’ler bildirimin kendilerine ulaştığı andan itibaren itiraz/red taleplerini ve/veya işlemlerini yasal süresi içinde yapmadıkları takdirde değişikliği yürürlük tarihi itibariyle kabul etmiş sayılırlar. İşbu Üyelik sözleşmesi, üyenin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez, Persty’nin açık onayı şarttır.

MADDE 10– MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Persty’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Persty Portal’da yer alan uygulamalara, Persty Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Persty’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Persty’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 11– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Üyelik Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Persty’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının ve ticari kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13– TEBLİGAT ADRESLERİ

Üyelerin, Persty’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak tebligat ve isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 14–YÜRÜRLÜK

İş bu Üyelik Sözleşmesi 14 (on dört) Madde olup, üye, işbu sözleşmede yer alan usulde üye olduğunda sözleşme yürürlüğe girer.

GİRİŞ YAP

YENİ ÜYE FORMU

ŞİFREMİ UNUTTUM

GET A QUOTE

We'll do everything we can to make our next best project!

TOP